Andrei Linde

Födelseland: Sovjetunionen
Födelseår: 1948

Andrei Linde

Andrei Dimitrievich Linde är den sedan länge ledande kosmologen med nydanande teorier om inflationsteorier och kvantkosmologi. Han föddes i Moskva, Sovjetunionen, den andra mars år 1948. Linde började sin akademiska bana, arton år gammal, vid Moskvas statsuniversitet år 1966 där han studerade bl a fysik i sex år och fortsatte med doktorandstudier vid Lebedevinstitutet, även detta i huvudstaden Moskva. Under dessa år vid institutet utvecklade han tillsammans med David Kirzhnits en teori om kosmologiska fasövergångar, vilka borde inträffa vid höga temperaturer i supertät materia beskriven av föreningsteorier för svag, stark och elektromagnetiska växelverkan. År 1974 hade Linde en avhandling om dessa kosmologiska övergångar och doktorerade med denna.
Lindes inflationsteorier började även under åren vid institutet. År 1974 påpekade han att energidensiteten hos ett homogent skalärfält kan agera som kosmologisk konstant (vakuumenergidensitet) i Einsteins fältekvationer.
År 1975 så började Andrei jobba som forskare vid institutet och år 1976 kom han fram till den s k Linde-Weinberg-begränsningen om higgsbosonens massa. Han härledde även en generell övre gräns för fermioners massor i måtteorier som fyra år senare visade sig vara den övre gränsen för toppkvarkens massa. Mellan åren 1976 och 1978 visade han att energin som frigörs under fasövergången från ett starkt underkylt vakuumtillstånd kan vara tillräckligt för att omvandla ett kallt universum till ett varmt. Detta faktum blev en av grundingredienserna till inflationsteorin. År 1978 fick han Lomonosov utmärkelsen av den sovjetiska vetenskapsakademien. År 1982 föreslår han det nya inflationsscenariot i en artikel som skulle bli den mest citerade inom fysik det året. År 1983 föreslår han det kaotiska inflationsscenariot och år 1986 teorin om ett självreproducerande inflationsuniversum.

År 1985 blev han professor. Under en tid under år 1987 föreläste han vid Harvarduniversitetet som Morris Loeb-föreläsare. År 1989 blev han verksam vid CERN innan han flyttade till USA och Stanford universitetet för en professur år 1990. Han lever där numera tillsammans med hustrun professor Renata Kallosh och sönerna Dimitri samt Alexander.

Han har skrivit två böcker om sina teorier, "Inflation and Quantum Cosmology" år 1990 samt "Particle Physics and Inflationary Cosmology", även den år 1990.
En av hans sönder, Dmitri, har hjälpt honom med simuleringar av universa som konstigt nog är möjliga att simulera bl a år 1992 på Silicon Graphics maskiner.

Se även hans egna hemsida.

Källor:
[1]: Wikipedia - Andrei Linde, 2017-12-31.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida