Isaac Newton

Födelseland: England
Födelseår: 1642
Död år: 1727

Isaac Newton

Sir Isaac Newton föddes i östra England 25 december år 1642 och skulle komma att utvecklas till den främsta vetenskapsmannen genom tiderna. Inom både fysiken och matematiken skulle han komma att bidraga med viktigare och större pusselbitar än någon annan troligen har gjort inom något av områdena. Den exakta platsen för födelsen var familjens herrgård i byn Woolsthorpe en mil från Grantham i landskapet Linconshire. När Isaac föddes var han späd och sjuklig; familjen fruktade att han skulle dö den första veckan. Han överlevde dock och redan som ung framstod han som en begåvning utöver det vanliga och i sin ungdom kom han att få uttryck för sitt geni genom att bygga mekaniska leksaker som var hans stora intresse. Fader hade just dött innan Isaac föddes vilket ledde till att hans mamma gifte sig med en präst som såg till att Isaac uppfostrades av sina morföräldrar.

Newton levde hela sitt liv i en mycket känslofattig miljö; vetenskapen var hans största intresse och den tog all tid. Han lärde sig latin mycket grundligt i Granthams grammatikskola som skulle komma sig bli mycket viktigt i hans vetenskapliga arbete där man vid denna tidpunkt publicerade och kommunicerade uteslutande på latin. I de övre tonåren skickade hans mor Isaac till Trinity College i Cambridge för att studera. Han utmärkte sig inte speciellt under de första åren eftersom hans officiella studier fick lida p g a att han till största delen av tiden läste böcker av de stora vetenskapsmännen (Euklides (Ca 450 fKr - Ca 350 fKr), René Descartes (1596-1650) m fl). Newton fick dock anstränga sig något med studierna efter ett par års tid för att få en fast plats så att han kunde fortsätta sina studier. Han tycks inte ha gjort några större framsteg förrän efter fyra år då han bodde hemma medan pesten härjade under fyra år. Under denna tid upptäckte han att ljus består av ett helt spektra av våglängder, differential- och integralkalkylen samt gravitationslagarna.

När pesten upphörde återvände Isaac till Cambridge för att avlägga examen. Då Newton var 27 år gammal avgick hans professor i matematik, Isaac Barrow (1630-1677), som var ett stort stöd för Isaac under stora delar av hans karriär och Newton utnämndes till efterträdare. De första åren föreläste han inför en liten och pessimistisk publik och någon stor föreläsare kom han aldrig att bli; det var inte inom detta område som hans styrka låg.

Han grundade infinitesimalkalkylen som han behövde inom fysiken men publicerade inte dessa rön förrän lång tid efteråt vilket ledde till stora dispyter med Gottfried Leibniz (1646-1716) i Tyskland som hade gjort liknande upptäckter under tiden. Först år 1687 då Edmund Halley (1656-1742) hade uppmuntrat Newton att skriva "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" och denna publicerades blev han berömd i kretsar utanför de allra innersta. I denna bok, som ofta kallas det viktigaste verket som någonsin har publicerats (i alla fall för mänsklighetens välstånd), framlade han sina tre gravitationslagar och förklarade Keplers lagar matematiskt som tidigare endast var empiriskt fastlagda. Han skrev dessutom boken "Optics" som är mer lekmannamässigt skriven än Principia (engelska respektive latin) men som dock ger fler insikter om Newton som person än Principia.

Newton var, liksom många andra under historiens lopp, intresserad av hur gammal vår värld är. Genom att glödja kanonkulor med olika massor och mäta hur lång tid det tog för dessa att svalna så beräknade han att det måste ha gått 6000 år sedan Jorden bildades vilket överensstämde väl med dåtidens uppfattning baserad på beräkningar ifrån Bibeln (Biskop James Ussher (1581-1656) hade gjort dessa). Han tog dock inte hänsyn till den energi som Tellus inre har sedan dess bildande samt den energi som uran och plutonium emitterar då dessa radioaktiva ämnen sönderfaller eftersom detta fenomen inte var känt vid denna tidpunkt.

Hade en kontrovers med Robert Hooke (1635-1703) där Hooke påstod att han kommit på Newtons gravitationslagar innan Newton. Isaac, som med stort motstånd publicerat Principia Mathematica efter påtryckningar från Edmund Halley () blev förgrymmad och ongrade djupt detta. Hooke var kurator för experiment i Royal Society och hade högre anseende än Newton till en början. Hooke hade troligtvis kommit fram till att gravitationen avtar med kvadraten på avståndet inofficiellt men hade inte alls kommit fram till en fullständig teori som Newton hade gjort. Newton blev till slut president för Royal Society och kunde efter Hookes död förstöra det porträtt som fanns på institutionen som slutlig hämnd samt svartmåla Hooke.

Drygt tio år senare anställdes Newton av det engelska myntverket med uppgift att förnya myntsystemet, vilket gav en tryggad inkomst. Något år senare blev han även chef för myntverket, men han behöll sin professur i matematik trots att han i stort sett slutade forska och återvände aldrig till Cambridge igen. Han adlades av drottning Anne strax efter det att han hade valts till ordförande för Royal Society, en post som han flera gånger omvaldes till och vars makt han enväldigt använde sig av.

Sir Isaac Newton dog i London den 20 mars år 1727.

Källor:
[1]: Westfall, Richard: "The Life of Isaac Newton", ISBN 0-521-47737-9.
[2]: Cosmos, "When knowledge conquered fear", 2014-03-23.
[3]: Wikipedia, Isaac Newton, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida