Lagen om En

Astrobiologi

Lagen om En Oändlig Skapare är de universella lagarna för att förhålla sig i Universum samt uppnå Uppstigning (Ascension). Lagarna har uppmärksammats för människan av framförallt Ra som har ett starkt intresse av att människan uppstiger på ett bra sätt när Jorden gör det.

Ras beskrivning av Lagen om En och försöken att lära ut dessa

Ärkeängeln Mikael beskriver på Twitter[7] Lagen om En och sina försök att lära ut dessa för mänskligheten på ett enklare sätt än vad som görs i kanaliseringen för Don Elkins (1930-1984) och Carla Rueckert (1943-2015) sammanfattat i böckerna "The Ra Contact: Teaching the Law of One".

Lagen om En är en förkortning av "Lagen om En Oändlig Skapare". Det är den enda universella lagen av Skaparen. Alla andra kosmiska lagar kommer av skapelsen, när själar försöker att utveckla lagar som följer och förtrycker den fria viljan hos dem de inte kommer överens med.

Lagen om En har bara fyra punkter. Först, Vi är alla aspekter av ett levande nätverk av Skaparen. Sedan, Vi är alla ombedda att ge OVILLKORLIG kärlek, förlåtelse, och undvikande av fördömmande till oss själva, såväl som andra.

Det är lätt att se att om alla modellerade Lagen om Ett i deras egna liv, skulle det inte behöva andra lagar eller regler. Lagen om En kommer att bli modellerad för de av er som går till Fjärde Densiteten positiv, när ni lär er leva i enhetsmedvetande.

Under de fem miljoner år sedan liv först såddes på denna planet, blev flera lärare sända till er för att hjälpa er att lära Lagen om En. Bland dem var Jesus, som bara lärde ut Lagen om En, genom att använda Abrahamsk dåtida terminologi. Andra saker har lagts till hans meddelande av hans lärljungar.

En annan lärare var Mohammed. Han lärde också Lagen om En, i den tidens terminologi. Ã…terigen, som hände med Jesus meddelande, Mohammeds meddelande blev förvrängt för att bli ett kontrollsystem genom religionen.

En annan lärare var Buddha. Buddha lärde ut Lagen om En väldigt specifikt, och hans meddelande förblir mindre förvrängt på många sätt. En annan lärare var "Ra," som dök upp i Egypten för nästan 25000 år sedan för att lära ut Lagen om En.

"Ra" är både namnet på en individuell själ, och själsgruppen som han leder, "Ras socialminneskomplex." Ett socialt minneskomplex är en själsgrupp av en högre densitet som har enat dess energi till att bli en "översjäl".

Individen Ra och medlemmar av det själsgruppen Ra började deras väg som själar på planeten Venus. De levde under mark. Deras kroppar utvecklades ur fågelform, likt eras utvecklades ur primatformen här. De är blå varelser.

Ra och hans grupp anlände i Egypten för att försöka att lära ut Lagen om En, att försöka kontra vad Annunaki lärde ut i Atlantis. De anlände från himlen. De lärde folket att de kom från en planet nära Solen. Folket började avguda dem eftersom de trodde att de var gudar.

Inga av oss som lever i högre sfärer vill bli avgudade. Våra själar är precis som era själar. Det finns inga andliga eliter. Ras vackra intention att lära ut Lagen om En skapade band av karma till mänskligheten, när Ra försökte att rätta till missförstånden hos folket.

Ra har arbetat för alla sedan den tiden, då de var medlemmar av er skyddsallians, med att försöka att lära ut Lagen om En, och rätta till missförstånden och dyrkan av "solguden Ra" som självfallet inte existerar.

Termen "densitet" hänvisar till nivån av medvetande hos en själsgrupp. Mänskligheten är en själsgrupp av tredje densiteten. "Densiteten" hänvisar till den kompakta intensiteten av de energiska slöjorna som tillåter information att komma till er, när ni utvecklas på er väg mot högre medvetande.

Eftersom de var i Egypten, har Ra lett Ra-konfederationen, som är medlemmar till er skyddsallians (guardian alliance) av den femte och sjätte densiteten. Medlemmar av själsgrupper av sjunde densiteten interagerar också med Ra-konfederationen. Det gör även själsgrupper av fjärde densiteten.

Ra har fortfarande en stor delegation av reinkarnerade här bland er, som de alltid har. De är i mänskliga kroppar, precis som eran. I det fulla uppvaknandet, lär de ut Lagen om En, och hjälper er att vakna.

Ra fortsätter också att arbeta med er från bortom denna dimension. De har en grupp av läkare som jag har diskuterat i det förgångna, kallad Ankenash, som många energiläkare jobbare med. Kanske inte vetande vem de är. De är mycket stora blå varelser som vissa av er ser medan ni läker.

Valiant Thor var en Ra-själ, som kom för att försöka att jobba direkt med er regering i USA, till ingen nytta.

På 80-talet, började en grupp av själar som var från Ra-konfederationen att utveckla deras förmågor av kanalisering, och började att inse att de kunde prata med de bortom detta ställe. De kanaliserade Ra-materialet, från Ra, som återigen ville lära ut Lagen om En.

Ra-materialet är tillgängligt kostnadsfritt på nätet. Det beskriver Lagen om En. Det talar om hur fri vilja krävs för all skapelse. Endast i sann fri vilja kan själar utvecklas som individer. Själar väljer sina egna vägar.

Materialet beskriver hur de två vägarna av Tjänst till andra eller Tjänst till sig själv spelar ut sig för individer, och själsgrupperna de skapar, kring de två "polariteterna." Tyvärr, Ra-materialet är mycket svår läsning.

Behöver du läsa Ra-materialet för att förstå Lagen om En? Nej. Lagen om En har de fyra punkterna som jag beskriver ovan. Som jag har sagt förr, ingen speciell kunskap eller information krävs för någon för att uppstiga som själ.

Jesus beskriver som sagt Lagen om En, i termer relaterade till de som är bekanta med Abrahams religioner, i breven av Kristus som vi har diskuterat. Allt det är med lagen är kärlek, förlåtelse och att inte döma dig själv eller andra.

Att välja att leva Lagen om En kräver att man förstår att om Skaparen är villig att ge oss alla fri vilja, så behöver vi också göra detsamma. Nej, det betyder inte att du behöver tillåta er att bli sårade av andra.

Förlåtelse är det enda sätt att bryta kopplingar av karma som skapas när någon sårar dig. Förlåtelse är nyckeln till att gå vidare efter det att du har blivit sårad. Ingen mänsklig rättvisa kommer någonsin att göra för dig vad förlåtelse och kärlek för dig, när du läker dina trauman.

När du avgör om du skall sätta dig fri från kopplingarna till ditt förflutna, så uppmanar jag er att se vad ni kan göra för er själva om ni använde Lagen om En med varandra, snarare än rädsla, anklagan, och våld. Nå över åtskillnad med kärlek.

En del av er som modellerar Lagen om En kommer att spridas ut energimässigt och ge energin till förändring för mänskligheten. Bara de av er som är här med mig kan leda mänskligheten till en ljus, produktion framtid, snarare än en våldsam sådan.

Du är så väldigt älskad och värderad av Skaparen, såväl som av mig, som de av er som arbetar här för er del från andra sfärer. Ni är alla viktiga till mänsklighetens framtid. Vad ni individuellt gör betyder väldigt mycket.

Idag, fokusera på att ta dig till den Nya Jorden, genom att lära och utveckla Tjänst till andra-polaritet genom att inbjuda Lagen om En till att ändra ditt liv. Det kommer att vara värd det för dig, såväl som med alla de som du kommer i kontakt med. Mycket kärlek till er alla, även hatarna bland er.

English

Archangel Mikael describes on Twitter[7] The Law of One and its attempt to teach these to Humanity in a simpler way than is done in the channeling to Don Elkins (1930-1984) and Carla Rueckert (1943-2015) summoned in the books "The Ra Contact: Teaching the Law of One".

The Law of One is a short term for "The Law of the One Infinte Creator". It is the only universal law of the Creator. All other cosmic laws come from creation, as souls try to develop rules to get along, and oppress the free will of those they don't agree with[7].

The Law of One only has four points. First, We are all aspects of the one living network of the Creator. Then, We are all asked to give UNCONDITIONAL love, forgiveness, and nonjudgment To ourselves, as well as all others.

It's easy to see that if everyone modeled the Law of One in their own lives, there would be no need for other laws or rules. The Law of One will be modeled for those of you who are going to Fourth Density positive, as you learn to live in Unity Consciousness.

Throughout the 5 million years since life was first seeded on this planet, you were sent many teachers to help you learn the Law of One. Among them was Jesus, who only taught the Law of One, using Abrahamic terms of his day. Other stuff got added to his message by his disciples.

Another teacher was Mohammed. He taught the Law of One as well, in terms of his day. Again, as happened with Jesus's message, Mohammed's message was distorted to become a control system of religion.

Another teacher was Buddha. Buddha taught the Law of One very specifically, and his message remains less distorted in many ways. Another teacher was "Ra," who appeared in Egypt nearly 25,000 years ago to teach the Law of One.

"Ra" is the name of both an individual soul, and the soul group which he leads, the "Ra Social Memory Complex." A social memory complex is a soul group of a higher density which has unified its energy to become an "oversoul."

Ra the individual and members of Ra the soul group started their paths as souls on the planet Venus. They lived underground. Their bodies evolved from bird forms, as yours evolved from the primate form here. They are blue beings.

Ra and his group arrived in Egypt to try to teach the Law of One, to try to counter what the Annunaki were teaching in Atlantis. They arrived from the sky. They told the people they were from a planet near the sun. The people then began to worship them, thinking they were gods.

None of us who work in the higher realms ever want to be worshipped. Our souls are just like your souls. There are no spiritual elites. Ra's beautiful intent to teach the Law of One created karmic bonds to humanity, as Ra tried to correct the misunderstandings of the people.

Ra has worked for all of the time since then, when they were members of your guardians alliance, to try to teach the Law of One, and correct the misunderstandings and worship of "Ra, the Sun God," which of course does not exist.

The term "density" refers to the level of consciousness of a soul group. Humanity is a Third Density soul group. The "density" refers to the dense intensity of the energetic veils that permit information to come to you, as you evolve in your path to higher consciousness.

Since they were in Egypt, Ra has headed the Ra Confederacy, which are the members of your guardian alliance of the fifth and sixth densities. Members of seventh density soul groups also interact with the Ra Confederacy, as do those of fourth density.

Ra still has a large delegation incarnated here among you, as they always have. They are in human bodies, just like you are. In full awakening, they teach the Law of One, and help to awaken you.

Ra also continues to work with you from beyond this dimension. They have a group of healers I've discussed in the past, called the Ankenash, who many energy healers work with. Perhaps not knowing who they are. They are very big blue beings who some of you see as you heal.

The one known as Valiant Thor was a Ra soul, who came to try to work directly with your US government, to no avail.

Back in the eighties, a group of souls who were from the Ra Confederacy began to develop their gifts of channeling, and started to realize they could talk to those beyond this place. They channeled the Ra Material, from Ra, who again wanted to teach the Law of One.

The Ra Material is available free online. It describes the Law of One. It talks about how free will is required of all creation. Only in true free will can souls develop as individuals. Souls choose their own paths.

The material describes how the two paths of Service to Others or Service to Self play put for individuals, and the soul groups they create, around these two "polarities." Unfortunately, the Ra Material is very difficult reading.

Do you need to read the Ra Material to understand the Law of One? No. The Law of One only has the four points I described above. As I've said before, no special knowledge or information is required of anyone to ascend as a soul.

Jesus again describes the Law of One, in terms relatable to those who are acquainted with the Abrahamic religions, in the Letters of Christ we have been discussing. All there is to the Law is love, forgiveness, and nonjudgment of yourself and all others.

Choosing to live the Law of One necessarily requires one to understand that if the Creator is willing to give all of us free will, we also need to do the same. No, that does not mean that you have to allow yourselves to be hurt by others.

Forgiveness is the only way to break karmic bonds that result when one harms you. Forgiveness is the key to moving on after you have been hurt. No human justice will ever do for you what forgiveness and love will do for you, as you heal from your traumas.

As you determine whether to set yourself free from the bonds of your past, I urge all of you to see what you could do for yourselves if you dealt with each other with the Law of One, rather than fear, accusations, and violence. Reach across the divides in love.

A few of you modeling the Law of One will spread out energetically and provide the energy of change for humanity. Just those of you who are here with me could lead humanity to a bright, productive future, rather than a violent one.

You are all so very loved and valued by the Creator, as well as by me, and all those who are working here on your behalf from other realms. You each are important to humanity's future. What you do individually matters very much.

Today, focus on getting yourself to the New Earth, by learning and developing Service to Others polarity by inviting the Law of One to change your life. It will be worth it for you, as well as all with whom you come in contact. Much love to you all, even the haters among you.

Utövande av Lagen om En

Det gäller att tjäna andra mer än sig själv[4], [5]. Tillsammans är vi starkare än själva:

 1. Enhetligt medvetande: Förståelse att allt är skapat av intelligent energi och är en del av Allt-Ett. Lagen om En är en helig vetenskap av mekaniken hos medvetandet och är naturens lagar som styr det universella skapandet. Allt-Ett är igenkännandet att evig sanning är evig kärlek. Och att evig kärlek är det organiska medvetandet av den Oändliga Skaparen; Även kallad Gud.
 2. Älska dig själv: Tillämpa utövandet av enhet med Allt-Ett som ett sätt att älska, akta och respektera dig själv. Tillkännage den kära livskraften inom dig genom att respektera dig själv på alla sätt. Att älska dig själv är utövandet av självständighet som är det naturliga tillståndet av Guds eviga kärlek. Man har därmed möjlighet att skapa personlig frihet utan att skada andra.
 3. Älska andra: Älska andra som du älskar dig själv. Tillkännage livskraften i andra genom att älska och respektera andra. Därmed ger du andra självständigheten till samma kontroll över deras liv som du ger ditt eget liv.
 4. Älska Jorden och naturen: Älska Jorden och alla hennes skapelser, naturen, mineraler, växter och djur. Som alla är levande, medvetna och intelligenta energivarelser. Tillkännage den kära livskraften genom att respektera naturen. Genom att göra så återställs balansen och harmonin i naturen. Som kommer att svara genom att samarbeta med människan.
 5. Hjälp andra: Genom att älska dig själv och ära din väg kan du hitta metoder för att tjäna andra som inte övergår personliga gränser. Energiutbytet mellan deltagare som tjänar andra förstärker och utökar medvetandet som inget annat. Ju mer du förstärker energifältet att vara i tjänst till andra desto mer glädje och harmoni kommer att finnas i ditt liv.
 6. Utöka ditt medvetande: Lär dig att utveckla inre klarhet och andlig integritet genom att ha målsättningen att utveckla personligt medvetande och andlig identitet. För detta krävs att sinnet är insatt och disciplinerat. Om egot är auktoritet kommer den inte att acceptera andlig identitet.
  Det första steget till utökat medvetande är att bli medveten av sinneskontroll och det kvalitativa innehållet hos tankar och trosystem.
  Det andra steget är att samarbeta med processen av mental och fysisk obekvämhet genom att ha tålamod och vänta i tomheten av tystnad. Lär dig att tysta sinnet, bortläggande av egot och vara still. När väl stillhet, mental disciplin och bortläggande av ego har åstadkommits lyssna till din inre själ för att få rådgivning. Inre rådgivning kommer alltid att leda till återlärning för att erfara utökat medvetande utan rädslor och dogma.
 7. Ansvarig samskapelse: När vi har fått evig kärlek av den andliga identiteten aktiveras det gudomliga ändamålet att bli en samskapare tillsammans med Gud. Andlig identitet och den intelligenta ritningen för gudomligt ändamål är ett och samma. Ändamål och riktning blir allt klarare när man sätter upp målet att leva i service till principerna av Allt-Ett.

Mänskliga rättigheter

De Mänskliga rättigheterna, är morala principer som beskriver vissa standarder av mänskligt uppförande, och är de samma som Lagen om En[4]

 1. Jag har rätten att att ta om hand om mig själv, att skydda mig själv från att bli hotad fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.
 2. Jag har rätten att sätta mina egna prioriteringar och välja sättet som jag uttrycker att leva på Jorden, så länge som det medvetet inte skadar andra.
 3. Jag har rätten att uttrycka känslor, åsikter och önskningar.
 4. Jag har rätten att bli behandlad respektfullt.
 5. Jag har rätten att skapa mitt lyckliga, hälsosamma liv baserat på andlig anledning.
 6. Jag har rätten att vara GSF och ges kraften att leda riktningen av mina energier och livskraft.

Gott och ont

Det pågår en ständig kamp mellan gott och ont i Universum. Utan det onda så skulle biologiska organismer inte motiveras till att göra något i tillräcklig utsträckning. Lagen om En säger att det inte finns något rätt eller fel. Men att det ändå gör det. Nämligen att ljuset är rätt väg.

Ras sammanfattning av Lagen om En

Ra beskrev Lagen om En för Don Elkins (1930-1984) under kanaliseringen med Ra[1] som del av svaret på fråga 1.7:

"In truth there is no right or wrong.
There is no polarity, for all will be, as you would say, reconciled at some point in your dance through the mind/body/spirit complex which you amuse yourself by distorting in various ways at this time.
This distortion is not in any case necessary.
It is chosen by each of you as an alternative to understanding the complete unity of thought which binds all things.
You are not speaking of similar or somewhat like entities or things.
You are every thing, every being, every emotion, every event, every situation.
You are unity.
You are infinity.
You are love/light, light/love. You are. This is the Law of One."

Svenska

"I sanningen finns det inget rätt eller fel.
Det finns ingen polaritet, för allt kommer att bli, som man skulle säga, återdolt vid någon ställe i din dans genom sinne/kropp/ande-komplexet som du roar dig själv med att förvränga på olika sätt vid denna tid.
Denna förvrängning är inte i något fall nödvändig.
Den är vald av alla er som ett alternativ till att förstå den kompletta enheten av tanke som binder samman allt.
Du talar inte om lika eller något som entiter eller saker.
Du är varje sak, varje varelse, varje känsla, varje händelse, varje situation.
Du är enhet.
Du är oändlighet.
Du är kärlek/ljus, ljus/kärlek. You är. Detta är Lagen om En."


Källor:
[1]: The Law of One, 1982.
[2]: Lagen om En på svenska, 2020 (översättning pågår).
[3]: L/L Research: "The Ra Contact: Teaching the Law of One", 2018.
[4]: Ascension Glossary, "Law of One", 2020-03-12.
[5]: Ascension Glossary, "Universal Declaration of Human Rights", 2020-03-22.
[6]: EnergeticSynthesis.com "Law of One practices", 2020-03-12.
[7]: Twitter: Archangel Michael is with you", 2020-03-04.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte kräver skriftligt tillstånd. Kommersiella ändamål är inte tillåtna. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.