Solblixt

Astrobiologi

Observera: Intergalaktiska Konfederationen och Galaktiska Federationen av Världar ser till att det inte blev någon traumatiserande solblixt! De har använt sina gigantiska rymdskepp för att fånga upp protuberanserna från Solen.

De har kapslat in Jorden och Solsystemet för att bl a kunna höja medvetnadefrekvensen hos Terra långsammare än vad som annars skulle ha skett och därmed kan förhindra trauma. Detta eftersom medvetandefrekvensen hos Jorden, och dess befolkning, medvetet har undertryckts av den Djupa Staten under tusentals år.

Solar flare heading for Earth blocked by Intergalactical Confederation (Courtesy NASA)

Denna sida beskriver hur en s k Solblixt sker för Solen och vilka konsekvenser den får för stjärnan, Solsystemet och framförallt Jorden.

Stjärnor är förvånansvärt komplexa kroppar av joniserad materia som genom rörelse och dynamik har en mer varierande energiutveckling än vad man skulle kunna tro. Stjärnor är inte helt statiska till sin natur och är mer eller mindre varibla i sin natur luminositetmässigt. Vissa stjärnor får med mellanrum tidsmässigt utbrott kallade novor. De flesta stjärnorna får enligt mer sentida rön små utbrott, kallade mikronovor eller solblixtar, som har med den elektromagnestiska naturen hos stjärorna och dess samverkan med omgivande materia.

Mer information på Kosmologika om olika typer av novor och mikronovor finns i avsnittet Stjärnorna.

Faserna hos Solens Mikronova & Jordens Ascensionsprocess

Faserna hos Solens Mikronova

Enligt bildens x-axel så ökar energifluxen till ett maximum på ca 150 W/cm2. Detta motsvarar 150 * 100 * 100 = 1500000 W/m2 vilket är 1000 gånger mer än den nominella strålningen från Solen på 1360 W/m2.

Vår planetära ascensionsprocess startade på allvar den 21:a januari år 2020, (med genombrottet av vår meditation). Vi är nu i andra fasen av fasövergångsprocessen.

Fas I

December 21, 2012 - January 21, 2019 - Denna fas frigjorde mycket mörker. Ren koppling med (Källans?) energi för att absorbera och transformera mörker. Ju mer ljus, desto mer mörker kan omvandlas.

Fas II

January 21, 2019 -....... Bubblor av ljus kondenserar med mycket mer ljus som är närvarande. Mer ljus som finns tillgängligt eftersom mer ljus inte absorberas av mörkret. Ljuset finns tillgängligt att öka (våra frekvenser och utveckling).

Det är mycket aktiviteter bakom ridån för att planera för att leva och att hela, såväl som uppenbarliga tecken på att matrisen blir ogjord. Denna fas blir kortare än fas I.

Fas III

Slutligen är det exponentiell tillväxt på ljus och frekvenser. Bubblor bildas snabbare och stiger... Avslöjanden görs och själsfamiljer skapas. Händelsen kommer att inträffa när maximalt med ljus knäcker matrisen och de mörka krafterna tas bort.

Ljuset tar över massmedia och det är tid för klimax på vår planetära ascensionsprocess.

Fas IV

Denna är en mycket instabil fas när gamla samhällen kollapsar. Makten hos de nya samhällena är övertagen av Ljusets krafter. All befolkning på Jordens yta går igenom en reningsprocess. Avslöjande av utomjordingar och en kritisk massa hos befolkningen når stabilitet.

Fas V

Stabilisering och officiell första kontakt sker. Första ascension sker för 2000 stycken varelser. Den andra vågen av ascension har 100,000 varelser och för den tredje vågen är det miljoner.

Fas V & VI

Den andra kosmiska blixten (mikronovan) sker med dramatiska händelser inklusive fullständig polar förflyttning, som föregås av en magnetisk polförflyttning som redan har påbörjats. En gigantisk tsunami sker som blötlägger kustområden. Öar av ljus kommer att skyddas.

Resten av ytbefolkningen evakueras till ett annat stjärnysstem konstruerat av Pleiadernas folk. Den galaktiska supervågen...endast ljus kvarstår.

Earth Planetary Ascension Process (English)

Phase I

December 21, 2012 - January 21, 2019 - This phase triggered much darkness. Pure connection with (Source?) energy to absorb and transform darkness. The more the light, the more darkness can be transformed.

Phase II

January 21, 2019 ...... Bubbles of light condense with much more light present. More light is available as all the light is not absorbed by the darkness. The light is available to increase (our frequencies and evolution).

There is much behind the scenes activity for planning for ways of living and healing, as well as obvious signs of the matrix becoming undone. This phase will be shorter than phase I.

Phase III

Eventually there is exponential increase in light and frequencies. Bubbles form faster and rise… Disclosures are made and soul families are formed. The Event will happen when the maximum light cracks the matrix and the dark forces are removed.

The Light forces take over the mass media and is the time of the climax of our planetary ascension process.

Phase IV

This is a very unstable phase when the old society collapses. The power of new society is taken over by the Light forces. All the surface population goes through a purification process. Disclosure of ET's and a critical mass of the population reaches stability.

Phase V

Stablization and official first contact occurs. The first ascension occurs of 2000 beings. The 2nd wave will have 100,000 beings ascend and the 3rd wave there will be millions.

Phase V & VI

The 2nd cosmic flash occurs with dramatic occurrences including complete polar shift precede by a magnetic shift that has already started. A huge tsunami will occur that will inundate coastal areas. Islands of Light will be protected.

The rest of the surface population will be evacuated to another star system designed by the Pleiadians. The Galactic super wave … only light will remain.


Källor:
[1]: The Portal - The Intelligence Hub for the Victory of Light, 2020-03-12.
[2]: Prepare for change - Cornerstone Cobra Articles, 2020-03-12.
[3]: The Law of One - Question 9.4, 1982-01-27.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte kräver skriftligt tillstånd. Kommersiella ändamål är inte tillåtna. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.