Skenande växthuseffekt

Astrobiologi

Eftersom en civilisations som utvinner hydrokarboner från planetens inre i stora mängder kommer att släppa ut dessa i planetens atmosfär så kommer mängden koldioxid snart att börja öka exponentiellt. En bra jämförelse på denna termiskt exponentiella ökningen är vad som sker i litium-jon-batterier, som finns i mobiltelefoner och elbilar.

Karbonat-silikat-cykeln, som är väldigt bra att kontrollera mängden koldioxid i atmosfären på kosmologiska tidsskalor hänger inte med i snabba förlopp som när en civilisation börjar använda hydrokarboner i stor skala.

Återställande av klimatet

Jordalliansen använder Vädermaskinen, ofta kallad HAARP efter USAs första anläggning i Alaska, sedan ca november månad år 2019 för att återställa klimatet. På likande sätt som det går att skapa extremare väder på vissa ställen så går det att använda anläggningarna för att hjälpa naturen att återställa klimatet.

I Sverige kallas detta system för LOIS (Lofar Outreach In Scandinavia)[19], [20]. Vilket är byggt och drivet under täckmanteln radioteleskop som likt optisk aktiv optik skickar ut en referenssignal. Skillanden är dock att den optiska varianten använder en laserstråle som är parallell, monokron och koherent. LOIS har endast kapabilitet att vara monokron eftersom sändarna är utplacerade för långt ifrån varandra för att med fasstyrning kunna generera en parallell och koherent signal i atmosfären. LOIS har inte publicerat ett enda fotografi sedan det togs i drift år 2007.

Den allierade rasen Meton, ifrån Proxima Centauri, har ett artificellt konstruerat klimat för att förbättra omständigheterna. De hjälper oss troligtvis nu med att med samma teknologi återställa Jordens klimat.

Initialt absorberande av koldioxid

Initialt så absorberas stora mängder koldixid som släpps ut i atmosfären av biosystemet. Nämligen av hav och skogar. Bara en del av den totala mängden koldioxid ansamlas initialt i atmosfären. Detta eftersom biosystemen, som är mer komplexa än de flesta förstår sig på, är så bra på att anpassa sig.

Absorberande av koldioxid i haven

Samtidigt så är ekosystemet på planeter konvergent vilket gör att mycket av koldioxiden kommer att lösas upp i haven som försuras.

Lika mycket av koldioxiden kommer att tas upp av träden som initialt kommer att växa bättre. Så länge som träden inte bränns eller huggs ner. Då frigörs istället enorma mängder koldioxid.

Koldioxiden varierar upp och ner ett par ppm över planetens år eftersom skogarna släpper ifrån sig löv på hösten och det finns inte lika mycket skog på ena hemisfären som den andra.

Det mesta av värmen som frigörs av koldioxiden kommer att tas upp av haven. Vars marina liv, såsom koraller på Jorden, är väldigt känslig för temperaturförändringar. Denna kommer till stor del att lagras i haven som påverkas mest. Men även i atmosfären som leder till en ökad växthuseffekt. Växthuseffekten skenar iväg eftersom is som finns på polerna, och även utanför polerna under planetens vinter, kommer att smälta och minska planetens albedo. Vilket i sin tur leder till ökad uppvärmning av atmosfären. Och i sin tur ökat frisläppande av koldioxid. Metan, och andra mer extrema växthusdrivande ämnen, kommer att omvandlas till gas och skynda på denna process. Metan finns lagrat i permafrost och i vatten på botten av sjöar och have. Venus hade bevisligen en gång i tiden flytande vatten. Detta har konstaterats genom att kvoten mellan väte och deuterium, som är dubbelt så tungt som väte och därför har högre flykthastighet och inte avdunstar från planeten lika lätt, är 30 gånger vilket är högst av alla kroppar i Solsystemet. Idag är ytan på planeten så varm att bly flyter och inget liv är i närheten av att kunna existera...

Skogsbränder

När temperaturen i atmosfären har värmts upp till en viss nivå så blir skogarna så torra att de lätt antänder och börjar brinna. Det blir s k kronbränder som är nästan omöjliga att stoppa[5]. Där brinner träden ända upp till trädens kronor och sprider sig snabbt. För att stoppa dessa bränder när de väl har gått så långt så att det startar så behöver skogarna ha lövskog och kärrområden som kan stoppa upp bränderna. Under andra delen av 1800-talet så omvandlades de naturliga skogarna i bl a Sverige till skogsbruk där lövskogen aktivt bekämpades och sanka områden torrlades för att möjliggöra mer barrskog. Som är mest lönsam på kortare sikt. Denna strategi behöver dock reverseras eftersom det inte går att släcka bränderna med brandflyg och skogsägaren inte heller kan få ut på försäkringen vid skogsbrand om inte är konstruerad för att klara kronbränder. Denna effekt bidrar till att öka mängden koldioxid i atmosfären även efter att man teoretiskt sett har lyckats stoppa de antropiska utsläppen[6] av koldioxid.

Dessutom pågår på Jorden bränder på ekvatorområdernas djungler som är anlagda av kriminella gäng. På Sumatra och nu i Amazonas. Som är sponsrade av företag och organisationer. Detta för att plantera palmoljeplantager och utvinna naturtillgångar. Ett brott mot naturen och dess genetiska mångfald som har inte har motsvarighet i Sapiens historia. Dessa fuktiga områden går inte att återskapa hur som helst och kommer att leda till öknar likt de i Afrika på kort tid.

Tappande av atmosfär

Blir atmosfären tillräckligt varm så kommer mer vatten att bli som vattenånga på hög höjd. Då slås vattnet itu till O och H2 genom fotosyntetisk fotodissociation (även kallad fotodekomposition eller fotolys) av vatten. Vätet försvinner ut i rymden medan syret oxiderar i berggrunden och binds med kol till koldioxid. Vattnet diffunderar bort i haven och Jorden blir som Venus och Mars.

Vattenånga är den främsta växthusgasen. Den ser till att planeter får ett isolerande klimat med temperatur som inte varierar för mycket över planetens dygn och år. Delar av vattnet omvandlas till syre via fotodissociation som omvandlas till ozon som skyddar mot stora delar av stjärnans UV-strålning. Försvinner vattnet så försvinner det mesta av isoleringen eftersom vatten isolerar planeten vid så många våglängder av strålningsspektrumet.

Problemet med koldioxid, och metan, är att den täpper till öppningarna i vattenångans transparens där Jordens/planetens yta kan släppa ut värme i rymden.

Förhindrande av skenande växthuseffekt

För att förhindra en skenande växthuseffekt så måste man låta hydrokarbonerna stannar i marken, inte använda dem till transport och uppvärmning utan bara använda dem med måtta till saker där det inte går att använda andra alternativ. Elektromagnetismens lagar upptäcktes på Jorden av James Clerk Maxwell (1831-1879) kring år 1873. Den första oljekällan byggdes i Titusville[2], Pennsylvania USA, år 1859. D v s bara ungefär fjorton år innan elektromagnetismen utforskades. Maxwells ursprungliga ekvationer, som presenterades i "A Treatise on Electricity and Magnetism"[4] var 20 stycken Hamiltonska kvaternioner och inte dagens begränsade formler. Man kan fråga sig hur nuvarande begränsade ekvationer växte fram. Skillnaden gör att dipolen, som annars skulle kunna ge ofantliga mängder energi, istället tas ut och i stort sett förintas. En nollpunktsgenerator skulle inte behöva rörliga delar som dagens trefasmotorer och likströmsmotorer[12]. Och inte heller något batteri eftersom energin finns i rummet oavsett tid och plats dygnet runt. Denna energi har koppling till mörk energi, som största delen av Universum består av, och finns överallt i överflöd.


Källor:
[1]: Titusville, Pennsylvania @ Wikipedia", 2019-09-29.
[2]: Drake Well Museum @ Wikipedia", 2019-09-29.
[3]: Electromagnetism @ Wikipedia", 2019-09-29.
[4]: A Treatise on Electricity and Magnetism @ Wikipedia, 2019-09-29.
[5]: Skogsbrändernas tid @ Vetenskapens värld, SVTPlay.se, 2019-09-29.
[6]: Antropogenic Greenhouse Gases @ Wikipedia, 2019-09-29.
[7]: An Inconvenient Truth @ IMDb, 2019-09-29.
[8]: An Inconvenient Sequel: Truth to Power @ IMDb, 2019-09-29.
[9]: Climate Change: The Facts @ IMDb, 2019-09-29.
[10]: Världen i växthuset (Del 1) @ IMDb, 2019-09-29.
[11]: Världen i växthuset (Del 2) @ IMDb, 2019-09-29.
[12]: The Orion Project, 2019-09-29.
[13]: Runaway Greenhouse effect @ Wikipedia, 2019-09-29.
[14]: Thermal runaway @ Wikipedia, 2019-10-20.
[15]: SLU-forskare svarar på frågor om skogsbränder, 2018-08-02.
[16]: YouTube: "Why everything will collapse", 2017-12-25.
[17]: What were climate scientists predicting in the 1970s?, SkepticalScience.com, 2016-10-12.
[18]: YouTube: "Greta & Svante Thunberg - Straight Talk", UPFSI, 2018-12-09.
[19]: ESA: "Världens mesta högteknologiteleskop - i Småland", 2006-03-29.
[20]: The new giant radio telescope LOFAR and its Scandinavian outrigger LOIS", 2006.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.