Primära Direktivet

Astrobiologi

Primära Direktivet (Prime Directive) skapades när Galaktiska Federationen av Världar (GFV) skapades för ca 800000 år sedan. Paragraferna tar stor hänsyn till att inte störa mindre utvecklat liv, som ännu inte är interstellärt, genom att undvika att interagera med det annat än om andra civilisationer innanför eller utanför GFV interagerar med mindre utvecklade raser.

Manipulerade av genetik är vanligt så det är inte lika allvarligt som att interagera med levande liv.

Paragraf I

Prime Directive Paragraf I

Engelska: The Prime Directive is to serve as a moral, ethical guide and legal template.
Svenska: Det Primära Direktivet fungerar som en moralisk, etisk guide och en laglig mall.

Paragraf I - Kommentarer

Denna sektion är relevant för alla situationer som inblandar kontakt, i någon form, mellan Galaktiska Federationen av Världar och dess primära kulturer. Det Primära Direktivet används som en moral guide beträffande uppträdandet hos Galaktiska Federationen av Världar och som ett lagligt verktyg när en dispyt uppstår med en tredjepartscivilisation.

Paragraf II

Engelska: The Prime Directive is applicable to all cultures in any world that have not yet achieved interstellar travel capacity and have not established an organized continuous relationship with an evolved external interstellar culture.
Svenska: Det Primära Direktivet är tillämpligt för alla kulturer i alla världar som ännu inte har åstadkommit förmågan till interstellära resor och har inte etablerat en organiserad kontinuerlig relation med en utvecklad yttre interstellär kultur.

Paragraf II - Kommentarer

Engelska:
Svenska: Detta kräver att undersöka först graden av den sagda kulturen, rörande en klassifikationsskala vi innehar. Den fungerar som så:
Steg 1: “Utvecklande”: Livsformer inte organiserade i en strukturerat samhälle/sällskap.
Steg 2: “Primär”: Livsformer organiserade i ett strukturerat samhälle som har utvecklat andliga begrepp.
Steg 3: “Interstellär”: Kultur som har nått interstellär kapacitet och har gjort kontakt med sin egen process med en annan galaktisk civilisation.
Steg 4: “Hög”: Kultur som har nått sjätte densiteten och högre.

Paragraf III

Engelska: Nothing within these articles shall authorize the Galactic Federation of worlds personnel to intervene in matters which are essentially of the domestic, local or private jurisdiction of any planetary system, or shall require the members to submit such matters to settlement under any articles of the Galactic Federation of Worlds.
Svenska: Inget i dessa paragrafer auktoriserar Galaktiska Federationen av Världars personal att ingripa i den inhemska, lokala eller privata jurisdiktionen på något planetsystem, eller skall kräva att medlemmarna måste göra upp sådant under någon artikel av Galaktiska Federationen av Världar.

Paragraf III - Kommentarer

Detta handlar om den störande påverkan i privata affärer av en steg 2-kultur genom användandet av någon sektion i det Primära Direktivet utan att vara till nytta från det Höga Rådet av den Galaktiska Federationen av Världar.

Paragraf IV


Engelska: As the right of each sentient species to live following the greater universal law of Free Will, in accordance with its natural and biological cultural evolution is considered sacred, no members or personnel of the Galactic Federation of Worlds may interfere with the normal, autonomous and healthy development of native life, society and culture. Such interference includes introducing superior knowledge, strength or technology, to a world whose members and society are incapable of handling such advantages wisely, judged on their present level of spiritual, moral and technological evolution.
Svenska: Som rättighet för varje medveten art att leva följande den större universella lagen av fri vilja, i enighet med dess naturliga och biologiska kulturella utveckling anses vara helig, ingen medlem eller personal av Galaktiska Federationen av Världar får blanda sig i den normala, autonoma och hälsosamma utvecklingen av inhemskt liv, samhälle och kultur. Sådan inblandning inkluderar att införa överlägsen kunskap, styrka eller teknologi, till en värld vars medlemmar och samhälle inte är förmögna att hantera sådana fördelar vist, med gott omdöme på deras befintliga nivå av andlighet, moral och teknisk utveckling.

Paragraf IV - Kommentarer

Engelska: As the right of each sentient species to live following the greater universal law of Free Will, in accordance with its natural and biological cultural evolution is considered sacred, no members or personnel of the Galactic Federation of Worlds may interfere with the normal, autonomous and healthy development of native life, society and culture. Such interference includes introducing superior knowledge, strength or technology, to a world whose members and society are incapable of handling such advantages wisely, judged on their present level of spiritual, moral and technological evolution.
Svenska: Detta är om det olagliga påverkandet av den naturliga utvecklingen av det globala medvetandet av en steg 2-kultur.

Paragraf V

Engelska: The Galactic Federation of Worlds cannot expose an evolving species to technology that the species has not yet discovered or is currently capable of developing and using.
Svenska: Den Galaktiska Federationen av Världar får inte exponera en utvecklande ras för teknologi som rasen inte ännu har upptäckt eller är befintligen kapabel av att utveckla och använda.

Paragraf V - Kommentarer

Detta är om att olagligt exponera avancerade teknologier visuellt för en steg 2-kultur.

Paragraf VI

Engelska: Sharing and seeding of technology above the lesser evolved race evolutionary capability of understanding is prohibited or taken to the necessary minimum.
Svenska: Att dela eller fröa teknologi över den mindre utvecklade rasens utvecklade förmåga till förståelse är förbjudet eller skall göras i minsta möjliga mån.

Paragraf VI - Kommentarer


Denna paragraf tillåter införandet av teknologi över förståelsen av Steg 2-rasen endast och strikt när det anses vara avgörande för bevarandet av den berörda rasen. Denna process måste vara inkluderad i program i enighet med det Höga Rådet av den Galaktiska Federationen av Världar, och slutföras med största diskretion med ett begränsat antal representater av den relevanta Steg 2-kulturen.

Paragraf VII

Engelska: It is forbidden to interact or communicate with any native resident of a lesser evolved planet or culture using any device, appliance, machine, tool, weapon, or invention representing an improvement upon the science and technology already in existence upon said planet.
Svenska: Det är förbjudet att samverka eller kommunicera med en infödd boende eller mindre utvecklad planet eller kultur med någon apparat, hjälpmedel, maskin, verktyg, vapen, eller uppfinning som representerar en förbättring av vetenskapen och teknologin som redan är i förekomst på nämnd planet.

Paragraf VIII

Engelska: Spiritual and moral knowledge should also be restricted to a bare and necessary minimum only using communication methods and devices at the current level of understanding of the lesser evolved race.
Svenska: Andlig och moralisk kunskap skall också vara begränsat till ett nödtorftigt och nödvändigt minimum endast med användande av kommunikationsmetoder och apparater vid befintlig nivå av förståelse av dessa mindre utvecklade raser.

Paragraf VIII - Kommentarer

Dessa ord är självförklarande. Det är om att inte direkt tala om för medlemmar av en ras vad de måste göra, inte heller avslöja den sanna naturen av Universum, ifall de inte är hotade. I detta fall, och i enighet med beslutet hos det Höga Rådet av Galaktiska Federationen av Världar, är det godkänt, som del av ett officiellt program, att arbeta på att snabba upp utvecklingen.

Paragraf IX

Engelska: It is not permitted to make contact with or interfere with lesser evolved races unless they are threatened by an outside source. In that case it is the moral obligation of the personnel of the Galactic Federation of Worlds to evaluate the situation to determine a suitable course of action.
Svenska: Det är inte tillåtet att kontakta eller påverka en mindre utvecklad ras om de inte är hotade av en källa utifrån. I det fallet är det den morala förpliktelsen hos personalen av Galaktiska Federationen av Världar att utvärdera situationen för att bestämma lämpliga tillvägagångssätt.

Paragraf IX - KommentarerDetta är vad som hände med Jorden. Denna paragraf hänvisar till att använda paragraf I som en laglig genomförandei en konflikt med en tredje part. En steg 2-värld som inte är medlem av Galaktiska Federationen av Världar, som påverkas på något sätt av en Steg 3-interstellär civilisation, är rättligt berättigad att begära hjälp hos Galaktiska Federationen av Världar. I detta legala förfarande har Galaktiska Federationen av Världar har plikten att avslöja dess existens genom att kontakta officiella representater hos den hotade steg 2-kulturen, och erbjuda assistans. Om medgivande officiellt ges av den nämnda steg 2-kulturen, till Galaktiska Federationen av Världar, för att få assistans, ges Galaktiska Federationen av Världar rätten att utvisa och straffa steg 3-kulturen som lägger sig i.

Paragraf X

Engelska: Federation personnel may not violate this Prime Directive, unless they are acting to right an earlier violation or an accidental contamination of said culture. This directive takes precedence over any and all other considerations, and carries with it the highest moral obligation.
Svenska: Personal hos Federationen får inte bryta mot detta Primära Direktiv, såvida de inte försöker att rätta till en tidigare brott eller olycklig förvanskning av nämnd kultur.

Paragraf X - Kommentarer

Detta varnar mot förvisningen från Galaktiska Federationen av Världars gemenskap om medlemmar av kulturen del av den Galaktiska Federationen av Världar kräker det Primära Direktivet tre gånger.

Primära Direktivet, tillhandahållet från GFV, som PDF.


Källor:
[1]: YouTube - Michael Salla: "Did the Galactic Federation just release its Prime Directive", 2021-09-06.
[2]: Rumble - Exopolitics Today with Dr. Michael Salla: "Did the Galactic Federation just release its Prime Directive", 2021-09-06.
[3]: Exopolitics.org - "Did the Galactic Federation just release its Prime Directive", 2021-09-06.
[4]: Wikipedia "Prime Directive", 2021-09-07.
[5]: YouTube - Cosmic Agency: "Prime Directive", 2018-09-29.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte kräver skriftligt tillstånd. Kommersiella ändamål är inte tillåtna. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.