Definition av liv

Astrobiologi

Alla energiformer är liv

Den bästa definitionen av liv är den som ges i definitionen av Densiteter i Lagen om En. Liv är allt som har energi; som är vibrationer av något[1]. Alla former av energi har medvetande. Energi bygger upp all materia. Alltså är all materia, inklusive den enklaste som elementarpartiklar, liv. Mineraler, granit, kristaller, virus, jord, växter, djur, människor och minneskomplex av högre densitet än tre är liv.

En foton kan förändra DNA hos biologiskt material som är hermetiskt avgränsat. DNA, som är extremt långa i icke ihoprullad form, fungerar som antenner under vissa förhållanden vilka är mottagliga för elektromagnetisk strålning. Vilket är fotoner i vågform.

Konventionell (astro-)biologi

Det är inte enkelt att definiera vad liv är om man inte håller sig till sanningen utan skall skapa en konstgjord sanning som inte skall kunna leda till att människor förstår skönheten och kraften hos Universum. Djupa Statens vetenskapsmän har konstruerat en falsk verkligheten även om hur liv är definierat. Som dessutom är otydlig eftersom det annars skulle vara relativt lätt att se igenom lögnen. Det finns ett antal definitioner som har lagts fram under det senaste seklet:

  1. Att liv är saker som äter, förändrar och rör på sig är en definition som likaväl skulle kunna passa in på ett fordon eller eld.
  2. En annan är att liv är saker som inte är i termodynamisk jämvikt. Även denna är inte passande eftersom t ex åska eller ozonlagret inte är i termodynamisk jämvikt.
  3. En biokemisk definition skulle kunna vara att liv består av nukleinsyror och proteiner men denna är diskriminerande eftersom liv skulle kunna vara av andra former.
  4. Den definition, som Carl Sagan (1934-1996) gillade bäst är att liv är saker som kan reproducera sig, mutera och reproducera dessa mutationer. Det innebär att ett datorprogram skulle
  5. Liv har metabolism, behöver genom för att fortplanta sig och har halvgenomtränglig cellvägg.

Det är den sist nämnda som är den bästa definitionen. Övriga definitioner är en utveckling för att ta sig dit. Den täcker dock inte in kisel- eller germaniumbaserat liv.

Metabolism

Metabolism innebär att objektet omsätter energi. Biologiska celler är små elektriska batterier som lagrar protoner inuti cellens vägg, och blir då mer basisk, för att sedan släppa ifrån sig energin från de lagrade elektronerna[2].

Metabolismen hos en cell är som ett elektrokemiskt batteri som omsätter protoner från utsidan till insidan via ljusomsättning hos växtceller genom fotosyntes.

Genom

Genom innebär att objektet som är kandidat för att vara levande kan ändra sin struktur på mikroskopiskt och makroskopiskt plan. Genom hos liv består av långa, normalt sett väldigt ihoprullade, kedjor av dubbelhelixar som lagras i cellernas mitrokondier.

Genomet skulle kunna vara programkod för kiselbaserat liv lagrat via elektroner på ett substrat.

Halvgenomtränglig cellvägg

För biologiskt liv innebär halvgenomtränglig cellvägg att kemi kan ta sig in och ut i organismen på ett halvsvårt sätt. Väggen består av en hydrofil struktur av dubbla lipider[2].


Källor:
[1]: The Law of One, 1982.
[2]: "An introduction to Astrobiology (3rd Edition)", David Rothery, Iain Gilmour & Mark Sephton, Cambridge University Press, 2018-03.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.