Nya Jorden

Astrobiologi

Nya Jorden är tidslinjerna i den femte dimensionen (5D) där mycket är annorlunda även om verkligheten är den samma. Det skulle även kunna vara vad som historiskt har kallats för Nya Atlantis efter att en ny tidsålder liknande Atlantis startar. Samt Sofia eftersom Jorden är en kvinnlig planet och det kvinnliga i femte medvetandedensiteten (5D) inte är undertryckt likt det har varit i tredje medvetandedensiteten (3D).

Nya Jorden

Namnet och begreppet Nya Atlantis grundar sig på titeln på en bok av den brittiske statsmannen och filosofen Francis Bacon (1561-1626). Även om Bacon började den negativt orienterade kolonialismen från Storbritannien under drottning Elizabeth Is styre. Nya Atlantis är en högteknologisk värld där tekniken föregår andligheten och där negativa entiteter tar över genom infiltration. Vi vill dock inte ha ett nytt Atlantis utan Nya Jorden där andligheten går hand i hand med tekniken.

Nya Atlantis är även namnet på det eterisk-magnetiska nätet hos Jorden som utgörs av Leylinjer.

Nya Atlantis är visionen om hur definitionen av en högt stående civilisation, både tekniskt, spirituellt, kulturellt och som samhälle, skulle kunna se ut. Det skulle kunna vara i femte dimensionen (5D).

Hos en högt stående civilisation så har stora delar av befolkningen en stor medvetenhet om vad som finns och händer i Universum. Information undanhålls inte någon varken p g a det finns en agenda hos någon eller att befolkningen inte förmodas hantera sanningen. Inte bara på planeten där de bor utan även utanför planeten. Detta har de fått genom att det finns ett överflöd av energi tack vare tillgång till fri obegränsad energi via nollpunktsfältet. Det finns ett överflöd av naturresurser eftersom man via tanken kan konstruera objekt från Fjärde Densiteten. Det finns en förmåga att hushålla med naturens resurser eftersom man följer Lagen om En och får tillbaka mer av naturen p g a symbios. Man lever i ett med naturen.

Himmelrike på Jorden

Det gäller att som individ att jobba på att skapa himmelrike på Jorden[4].

Kvinnligt och manligt

I femte dimensionen så är balansen mellan manlig energi jämlik till skillnad från i tredje dimensionen där det maskulina dominerar[6].

Valmöjlighet

I femte dimensionen kan man välja mellan flera olika alternativ eftersom verkligheten är parallell i betydligt större utsträckning än i tredje dimensionen [6]. Det är en valmöjlighet mellan kärlek; D v s enhet, äkthet och service till andra. Rädsla är fördömmande, tillhörighet och plikt.

Energitillgång

Gemene man har tillgång till energikällor baserad på Phryll som är helt utsläppsfri och ljudlös[6]. Som användas för uppvärmning, att driva apparater i hemmet samt till transport.

Det finns gott om rent vatten eftersom det inte behövs förbränning av hydrokarboner för att få energi.

Det finns ett överflöd av icke förorenande energiformer som kan rena eventuellt smutsigt vatten.

Mat

Eftersom man har tillgång till fri energi lokalt så kan man lätt hitta rent vatten och producera maten lokalt och ekologiskt. Genom enkelt samarbete med andra så kan man gå tillsammans och producera mat tillsammans. Maten blir godare och mer diversiv än vad man åstadkomma i storskalig produktion med bekämpningsmedel. [8]

Tillverkning av mat med hydroponik[6].

Styrelsesätt

Holografiska samhällsmodellen

Holografiskt betyder att alla är varandras jämlikar[9]. Det finns många olika modeller av holografiska samhällen. Ju mer medvetande en befolkning har desto mindre regering behöver den. I ett mindre samhälle, där de flesta känner varandra, behövs ingen regering eftersom korruption snabbt påverkar alla.

I ett samhälle där innevånarna har ett medvetande av femte medvetandedimensionen (5Di) så fungerar telepati som även överför känslor och intentioner vilket medför att det är svårt till omöjligt att ljuga och att ha en dold agenda. Dessutom är samhället byggt på en princip av överflöd istället för brist. Vilket gör att stöld inte finns eftersom du kan få det du vill ha gratis ändå. I 5Di så är varelser mer kunniga eftersom de kommer ihåg vad själen har lärt sig i tidigare liv. Och därför inte behöver lära sig om allt på nytt vilket är fallet i 3D på Jorden.

Den stegade politiska holografiska modellen

Den stegade politiska holografiska modellen utvecklades på Andromeda. Den används av de flesta positivt utomjordiska sämhällena. Alla sitter i en cirkel så att alla kan se varandra ansikten.

Skola

Bl a följande lärs ut i skolan[8]:

 1. Etik hos telepati.
 2. Gyllene regeln.
 3. Telepati.
 4. Yoga.
 5. Organiskt jordbruk.
 6. Ta hand om din multidimensionella kropp.
 7. Ta hand om ditt Högre Jag och gruppdimensionella översjäl.
 8. Bada i ljus från Källan.
 9. Bry dig om ditt tempel av ljus.
 10. Intergalaktisk historia.
 11. Interagera med stjärnnationer.
 12. Kommunicera telepatiskt med husdjur och barn.
 13. Holografisk konst och musik.
 14. Allas koppling till Källan.
 15. Kristallgeomancy.
 16. Förberedelser för intergalaktiskt resande.
 17. Heliga symboler, musik, konst och dans.
 18. Heliga resor till Jorden.
 19. Jordrådstjänst och equanimitet.
 20. Träning för att bli representant av Jorden på intergalaktiska råd.
 21. Utforskande av högre dimensioner.
 22. Levitering.
 23. Essensen av änglarymden.
 24. Uppstigna mästare.
 25. De tolv dimensionerna av skapande.
 26. Tips för heliga partnerskap och föräldraskap.

Det kommer att finnas skolor för andlig upplysning[8]. Det finns fem initieringar där mästare lär ut olika plan till lärjungar.

 1. Kontrollera egot:
 2. Kontrollera astrala kroppen: Är redo att tjäna.
 3. Kontrollera sitt lägre mentala fordon:
 4. Korsfästelsen: Avsäger sig mycket av 3D. Utvecklar fyrdimensionell syn. Förstår sig på färg och ljud. Studerar ockulta böcker. Skapar kontakt med sin monad.
 5. Övrigt: Blir medlem av logen. Lär sig "hemligheter" som astrala ljuset, karma, andra initieringen. Universellt kön Går från ignorans, via lärande till vishetens hall.

Vetenskap

Ny och rätt vetenskap kommer att ges av det Vita Brödraskapet[8].

Arbete

Man kan arbeta så mycket man önskar med vad man önskar eftersom man inte måste arbeta för att kunna överleva. Alla får en regelbunden lön, utan motkrav, vilket gör att man inte behöver arbeta mer än man vill[6].

Man uppnår stor inre harmoni och meningsfullhet genom att kunna tjäna andra (Lagen om En).

Eftersom man följer Lagen om En så vill man tjäna andra och arbeta med det man finner intressant ändå.

Informationstillgång

Det behövs inte mobiltelefoner och datorer, som lätt annars kan ta över och förslava planeter med biologiska varelser, eftersom man har ett ännu bättre informationsutbyte telepatiskt. Och som inte kan avlyssnas annat än genom det Akashiska minnet.

P g a telepatiska förmågorna så går det inte att hålla hemligheter i samhället mellan individer vilket leder till att folk har hög moral och etik. Eftersom man har hög moral och jobbar för att tjäna andra (STO), snarare än att tjäna sig själv (STS), så behöver man inte ha hemligheter även om andra tillåter att man har det.

Kropp i balans

Man har lärt sig att leva i harmoni med sitt undermedvetna och har utvecklat telepatiska förmågor. Självmord finns inte eftersom av denna anledning och att det inte behövs kemiska mediciner för att att bota människor.

Kommunikation

Kommunikation med andra sker via telepati. Både sändare och mottagare måste gå med på telepatiskt samtal för att det skall kopplas upp. Någon avlyssning kan inte ske mer än det som sker via det akashiska minnet.

Transport

De kan lätt transportera sig på planeten utan att smutsa ner miljön eller bullra eller eftersom alla kan resa telepatiskt och även har tillgång till flygande farkoster framdrivna av nollpunktsenergi som inte kräver vägar.

Det behövs inte vägar för transport som skär av biotoper som annars går rakt igenom biotoper och är skyddade med viltstängsel.

Man reser mycket mer i det mentala än i den fysiska världen. Men kan även möjlighet att resa omfattande i den fysiska världen p g a få egentliga ansvar i form av arbete, egna fordon med stor rörelseförmåga.

Telepati lärs ut på speciella lärocenter.

Boende

Många bor i städer av ljus.

Resursanvändning

Planeten är inte överbefolkad eftersom man inte behöver skaffa många barn för att försörja sig själv i ålderdomen eftersom det finns ett överflöd av resurser.

Inte heller uppmuntrar de styrande befolkningen att skaffa sig många barn, för att öka befolkningen, för att få fördelar vid krig och mer makt.

Sjukvård

Eftersom det inte finns gifter i omgivningen tack vare att saker kan framställas utan påverkan på naturen så behövs inte mycket sjukvård. Allergi, som är ett förgiftningstillstånd, finns inte i större utsträckning.

Sjukhus finns inte eftersom de inte behövs. Istället finns helningscenter av ljus[8].

Eftersom uppvärming och transport sker med nollpunktsenergi utan utsläpp av avgaser från förbränning så finns varken hjärtkärlsjukdomar, som till stor del orsakas av inandandet av smutsig luft, eller cancer, som kommer av de kemikaler som har ansamlats i naturen.

Eftersom inte kärnkraft behövs som kraftkälla så sker inte kärnkraftsolyckor och det finns ingen förhöjd bakgrundsstrålning som leder till oönskade förändringar av arvsmassan vilket leder till cancer.

Skulle man mot förmodan bli sjuk så finns det tillgång till avancerad teknologi som skalära elektromagnetiska vågor samt tachyoner används till att läka och föryngra kroppen.

Naturtillgång

Man lever i harmoni med naturen som är artmässigt väldigt diversiv. Eftersom man är ödmjuk mot naturen så ger naturen mer tillbaka till människan. Det gör att matproduktionen hållbar och samtidigt väldigt produktiv. Eftersom transportsystemen sker i luften och inte på marken så behövs inte vägar som skär av biotoper likt de som finns på Jorden med viltstängsel. Djur, av den tredje densiteten, kan röra sig mycket mer fritt än vad de få vilda djur som finns kvar på Jorden kan.

Kläder

Kläderna är integrerade på kroppen som ett skinn som tas på med tankekraft. Dessa görs baserade på svart gegga (Black Goo) och har ett medvetande. De är delvis utvecklade på Sirius B.

Därmed behövs inte kläderna gjorda av hydrokarboner och innehåller inte kemikalier som förorenar naturen.

Man kan givetvis ha kläder som intresse och har större möjlighet att skapa egna kreationer.

Semester

Eftersom man inte måste arbeta för att överleva, tack vare fri energi och möjligheten att mentalt skapa saker, så kan man ha så mycket semester som man önskar.

Semesterresor över hela planeten, kan ske på kort tid i egna farkoster som kan färdas över hela planeten på minuter. Man och till andra planeter i andra stjärnsystem, kan ske på kort tid.

Man kan färdas vart man vill när man vill på ett ögonblick i sin astrala ljuskropp genom intentionen att göra så[8].

Styrelseform

Genom ett kollektivt samarbete på ett mentalt plan så styrs civilisationen tillsammans utan att behövs utallokera det genom val där man inte vet vad personen har för egna agendor, ekonomisk eller menatal påverkan från yttre krafter som vill tjäna sig själv.

Man lever i mindre autonoma samhällen men har samtidigt tillgång till hela planetens samlande vetande, kan resa vart man vill när man vill.

De lever i interstellärt samarbete, i en galaktisk konfederation, vilket gör att de inte måste finnas utspridda på flera planeter för att bevara sin arvsmassa och kultur.

En sådan avancerad civilisation kan överleva i miljarder år utan att förstöra sig själv. Exempel på det finns så nära som i vårt Solsystem där de Blå Avierna, även kallad Ra eller ärkeängel Mikael på Jorden, har funnits som högre stående civilisation i 2,6 miljarder år.

Det bästa grundkonceptet för att lyckas med ovanstående är att följa den universella Lagen om En.

Sammanfattning 5D vs 3D

5D 3D
Kvantum, samtidig, superposition, icke-kausalitet, fysisk kropp och ljuskropp samtidigt, kärlek och rädsla, valmöjlighet, jämlikhet, obegränsad, enhet, gudomlig kvinnlighet. Linjär, klassisk fysik, rum och tid linjär, kausalitet, maskulin, svart eller vitt, brist, begränsad, rädsla, kontroll, polaritet.

Förmågor i 5D: Psykiska förmågor, astrotravelling, klardrömmar (lucid dreaming), empatiska förmågor, omedelbart läkande (instant healing), spontan manifestatering.


Källor:
[1]: Wikipedia: "New Atlantis", 2020-04-18.
[2]: Wikipedia: "Francis Bacon", 2020-04-18.
[3]: Twitter: Sandia the ET - Official First Contact, 2020-04-11.
[4]: YouTube: SphereBeing Alliance - "Corey Goode & James Gilliland QnA - Accelerating Ascension Wk 4", 2020-04-26.
[5]: Prepare for change - Galactic Codex, 2020-03-12.
[6]: YouTube: Elizabeth April - "3D - 5D New Earth Shift (April 2020)", 2020-04-06.
[7]: YouTube: The truth can change your life - "End of thousand years of slavery", 2021-03-05.
[8]: YouTube: The truth can change your life - "New Earth: Cities of Light", 2021-03-08.
[9]: YouTube: Fasirius - "New Atlantis", 2017-01-06.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.